Leden 2015

KUFÍREK 15. – CIRKUS WITTGENSTEIN 2

29. ledna 2015 v 8:58
Dotyčná čínská hadí žena, vyhlášená skvělá přízemní cirkusová akrobatka, se jmenuje NU.
Čili v gramaticky zodpovědné české transkripci Nu.
Psáno v jazyku abecedy mezinárodního námořního kódu, tak potom takto níže, tedy způsobem podpisu, který jí byl, přes použité dokonce 4 ruce při jeho realizaci, odmítnut pracovnicí přepážky jisté zdejší banky jako podpis vlastnoruční, nu (což mluvnicky jako citoslovce, je zcela cosi jiného nežli ono jméno Nu), posuďte sami oprávněnost takového správního rozhodnutí, tedy praxi, v níž dokonce 4 vlastní ruce nenesou s sebou, nezakládají, význam vlastnoruční:


Pokud ovšem přidáme pro ilustraci k vyjádření podpisu jedním způsobem znaků i jiný způsob, totiž témuž odpovídajících tělesných poloh (tedy vyjádření znaku dvojí pohybovou či hereckou etudou) čínské přízemní cirkusové akrobatky Nu, pak dojdeme k následujícím dvěma dílčím překladům dvou dílčích tělových pozic poloh spojujících se do významu jejího jména.
Ovšem již za situace zásadní významové změny vnějšího stavu, kdy se stav vlastnoruční změnilo již za skutečnost vlastnotělní:


Nyní stačí pouhá představivost související s nutně perfektním pohybovým výkonem čínské přízemní akrobatky Nu, a my se dobereme k vizuálnímu pocitu rtů.
Dokonce mluvících rtů.


Neboť stačí dva protagonisté ležící na zemi a spojeni takto v patách a kopírující zrcadlově svoje pohyby, aby se jejich těla dokonce zcela rozmluvila v etudě.
Neboť stačí asistenční či metodická pomoc odborné logopedky, a dvojice svými pohyby vyvolá přesnou výslovnost hlásek N a U.

A takovýto vznik jakéhosi podobného či obdobného jazyka je ono cosi, co se nazývá divadlo, možná prazáklad divadla, pro jehož existenci je možná nutné současné promlouvání v několika jazycích.

Neboť pokud zde někomu chybělo ono dovadlo skládající se z dialogů televizních pindů, tak takové, takového se zeptám zcela stručně:

1) Kolik v dnešním kousku bylo použito dialogických jazyků?
2) Jakého jazyka je tento dnešní kousek nápovědí?

Dnešní divadelní výsledek však shrnuji v ještě v jednom kroku ilustrovaném následující ukázkou.
V níž vlastní jméno čínské cirkusové hadí ženy Nu v jiném způsobu překladu zní, popřípadě vypadá, takto:


Jedinečně nádherná tělová kaligrafie, dokonce v žánru prvotních hieroglyfických abeced, co říkáte?

Proto i v bance s ní ve formě razítka nemá, nezná, klientka paní Nu naprosto žádné znechucující potíže.

Razítko je otisk - pouhý otisk čehosi původnějšího, obdobně jako divadlo.

Nu, myslím teď ovšem citoslovce nu, nikoli vlastní osobní jméno Nu, pojednávání dalšího míněného bodu se mi už tolik nevedlo - například, když jsem totiž hodlal k porovnání vizuální podoby předchozího zápisu poskytnout slovo, citovce, Nu napsané v klasické štětcové kaligrafii čínské, bohužel, sám velký Google v možnostech repertoáru automatického překladače takovou prostinkou možnost dotyčného citoslovce nezná, bohužel…

Nezná někdo k překladatelskému účelu citoslovce Nu/nu nějakého vhodného živého Číňana?
.

KUFÍREK 14. – CIRKUS WITTGENSTEIN 1

25. ledna 2015 v 17:26
V příštím několikadílném zkoumání jednoho Wittgensteinova dílčího tématu bude asi nejlepší vyjít ze zkušeností těch, které ovládají svoje těla natolik, že se jim stala, přitom neustále v jejich dovednostech zdokonalovaná, čímsi jako výrobními nástroji.

Tedy pro příklad hodný k následování zvolíme cirkusové artistky přízemní akrobacie, jinak taky zvané hadí ženy.
V souboru Cirkusu Wittgenstein takové dámy přízemní akrobatky vystupují hned dvě.
2.

A poněvadž skvělých hadích žen s gumovými těly není nikdy málo, dovolím si na úvod začít náborem dalších nových skvělých hadích žen, takových přece není nikdy dost!
Volám vás na nohy, všechny vy cvičenky z hodin kondičních aerobiků, jakož i vás, bývalé mažoretky, baletky a diskotékové tanečnice, jak na parketech, tak od tyčí i celostěnových zrcadel, zaplňte svými těly plochy dávných spartakiádních stadionů a zacvičte rozkomíhanými bílými kužely, či předveďte jen pouze holými vypnutými pažemi nebo i s praporky drženými prsty na koncích paží vašich horních končetin, stejně jako olámanými větvemi listnatých stromů nebo za temnot rozžehnutými dvěmi pochodněmi či párem baterek na každou jednu z případných dam!
Každá jediná, anebo i ve skupinách, namísto bezesmyslných diet hubněte poesii radostného psaní písmen několika druhů praporkových abeced, vynuťte jimi ze sebe alespoň pár pohybových názvů dávných C. K. nádraží!
V bezprostředních místech staničních perónů a nástupišť na trase od Břeclavi, stejně jako na pláži, v jakékoli tělocvičně nebo jiné kterékoli císařsky dávné železniční stanici!

Poněvadž se takové i jiné moje dosavadní výzvy prozatím nesetkávají s náležitou odezvou, bude-li to takto pokračovat i nadále, rozhodl jsem se pro vzory i protagonistky příště porozhlédnout v obzvláště decentně zastřeném prostředí maserských a jiných podobných salónů, jako i třeba na adresách poskytovatelek individuálních sexuálních služeb, nejlépe objednávaných intimně po telefonu - poněvadž nabídek takovýchto příležitostí koluje fejsbukem víceméně neomezeně.
Třeba tentokrát uspěji.

A pokud by ani v takovýchto prostředích ne, a vůbec, alespoň svou dnešní nabídkou poskytnu inspiraci všem jiným, které jsou zvyklé starat se a pečovat o jejich těla zejména pohybovými cvičeními tělesných partií, jež mě tentokrát zajímají - tedy nohou od paty až po kyčle, popřípadě od kyčlí až po paty.
Neboť nemusí při těchto cvičeních stát, klidně při nich mohou ležet, dokonce není zásadní, jestli na bříšku či na zádíčkách, abych se připomenul i jazykem jejich kondičních trenérů.


Naučit se nohama signalizovat písmeno U abecedy mezinárodního námořního kódu nemůže být pro žádnou z budoucích modelek či figurantek dovednostně obtížné, dokonce se v takové dosažené pozici nechat nafotografovat, dokonce se vlastnoručně fotografií sama pči praní nohama zpodobnit.
K lepší čitelnosti navrhované komunikace by jistě přispělo, kdyby taková moje pohledná vysílačka měla jednu nohu, tedy stožár, nazutou v podkolence třeba žluté a druhou anténu dejme tomu v zelené.


Ani předvedení písmene T námořní vlajkové abecedy nemůže být pro žádnou sexy vysportovanou postavičku složité, jen tu pravou nohu držet svisle co nejkolměji, ne stejně nedbale jako tady ta nohama vzhůru na obrázku.
Dokonce související sebepozorování své vlastní mimořádně vábivé tělesnosti jako v zrcadle může být pro samu prezentérku zdrojem nevídané životní energie kumulující i pobízející posléze vlastní sebevědomí i sexapeal k naprosto nepředpokládatelným výsledkům.

Postupným cvičením a modelováním a pilováním příslušných abecedních poloh se zakrátko naše pilná cvičenkyně naučí celou příslušnou abecedu a bude v ní psát svoje vzkazy a nabídky s výsledky jistě úspěšnějšími nežli dosahuje doposud vzhledově pozičně zcela nezajímavými a nabídkově nevzrušivě fádními esemeskami.


Jistě, ale tak už to v podobných příležitostech bývá, protože nic není zadarmo, některá písmena se budou nohama napnutýma do špiček předvádět velmi obtížně a bude proto nutné kvůli nim si nechat nohy kloubit, přeoperovávat je v nových dosud neznámých či neobvyklých úhlech; a podobně.


Přesto si myslím, že nejedna zdejší artistka se i přes obtíže naučí alespoň některá slova krátká, například, krk, ba, ano, ne, jdem na to zas, cukrousi, jež později, jak napovídá už náš poslední příklad, použije ve vlastních předmilostných hrátkách a přípravách.

Pokud však zdejší ženská část populace zůstane i nadále k mým podnětům apaticky analfabetická, jejím partnerům nezbude, nežli se vydat do nejbližšího cirkusu.
V jeho zákulisí následně přemluvit nějakou tamější čínskou artistku působící v oboru gumová hadí žena, aby se namísto neustálého procvičování v nohové abecedě čínské pustila veřejně do mnohem divácky elegantnější nožní latinky.

Zdejší pacientky se namísto vábivých abecedových nožních milostných vzkazů a předeher budou i nadále utápět v abstinenčních depresích, a zítra zas - zatímco čínská hadí žena si bude pro inspiraci listovat levou zadní ve Wittgensteinových ROZLIČNÝCH POZNÁMKÁCH, v nichž hned první příběh pojednává o Číňanovi.

Třeba to ta čínská hadí žena s tou Wittgensteinovou čínskou poznámkovou postavou dají všema čtyřma nohama spolu vespolek pěkně v klubíčku nohou nohama dohromady.

Zatímco ty české nohové analfabetky zase další večer nic.

Šiva nohorodný s vámi, a zlé pryč!
.

KUFÍREK 13.

19. ledna 2015 v 14:05


Vnímavá duše.
Duše utkvělá.

Řečeno po březinovsku, neboť na čemsi utkvící.

Posledních pár dnů korekturuji druhou verzi povídky na téma Wittgensteinových řečových her.
Moje snaha se blíží k závěru či metě - jako termín konce této snahy jsem si označil poslední lednový den.
Poté ihned výsledek vložím na Pismak.cz a pustím se do verze třetí, milé děti, v půlce března s poslední stisknutou v její souvislosti na noťasu klapkou, klapy, klap.
Jak potom naložím s rukopisem, zatím ještě nevím, nějaké plány sice už mám, ale všechno záleží na stavu literární úrovně, na niž svůj opus dostanu.

Po první verzi se mi stručným vzkazem ohlásila údajná základní postava té povídky, jestli je opravdu ona tou protagonistkou pravou, ozkouším si tímto blogem, tedy hned úvodním jeho počátkem.

Dotyčná Adéla K. mi tenkrát zanechala nejméně dva zdánlivě ji identifikující vzkazy, z nichž jedním byla tato básnička:


NEHLEDEJ

Nehledej pod sněhem ztracené korálky,
je to jen naprázdno marněný čas,
na jaře rozkvetou, zavoní do dálky,
citlivá duše pak najde je snáz.

Třeba je uloží do bílé obálky,
nebo je uváže na šíji, snad,
nemusíš expresem, stačí i lokálky,
možná i malinko změněná trať.

Bude to jako v té pohádce o princezně na hrášku - jakou jedinou jen jednu úpravu v dosavadním textu provede, bude ihned jasné, jedná-li se i tu o onu nejpravější pravou princeznu.


Jejím druhým vzkazem, i kdyby nebyla ta pravá, si tímto svým slibem spletla sama na sebe, a žádné odmlouvání!!!, příští povinnost - teď už je jen na ní, a ona sama moc dobře ví, proč, aby se dala do pletení.
Šály dlouhé podle tohoto jejího návrhu či vzoru, která jsem já v mezeře mezi koncem textu jejího vzkazu a jménem Adély K. zkrátil, a teď do předchozí mezery přidávám.


Pokud je tou pravou, do prázdnin uplete tento šál se všemi písmennými a barevnými detaily, který napohled vypadá jako jedna z propriet příznivců nějakého sportovního fanklubu.
A má podobný manifestační úkol - a ve druhém cíli či účelu se může stát ještě čímsi zásadnějším.

Oděvem múzy.

Neboť bude-li šál upleten v dostatečné délce, viz poskytnutý návod mezery, může jej dotyčná svěsit okolo krku jejího naprosto nahatého těla, a jeho písmennými konci si zastřít vnější místa všech trojích vnějších fyzických vnad..

KUFÍREK 12.

13. ledna 2015 v 14:44I filmy, jako pouťová podívaná, se na samém jejich počátku promítaly v cirkusových stanech.
O Wittgensteinově vztahu k filmu se prozatím v jeho životopisech nepíše nic.
WITTGENSTEIN A FILM.
Filozof Ludwig Wittgenstein byl vášnivý cinemagoer. Miloval muzikály a westerny zejména; Fred Astaire a Carmen Miranda byli jeho idoly. Vždycky seděl v první řadě a viděl návštěvy kina, která následovala po jeho přednášky jako jakési relaxační "sprchy". Řada filmařů, jako je Derek Jarman, Péter Forgács, Stan Brakhage a Michael Snow prozkoumali Wittgenstein a jeho práci explicitní způsobem. Chcete-li se shoduje s "Ludwig Wittgenstein. Verortungen eines džiny" Výstava je k vidění v Schwules Museum až do 13. června budou klipy se zobrazí z filmů, které Wittgenstein obzvláště hodnocených stejně jako z děl, které byly inspirovány něho. Wolfgang Müller (Die Tödliche Doris), který za předpokladu, že soundtrack k Wittgenstein cestě na Island se svým přítelem David Pinsent, bude poskytovat hudební doprovod. (Kristina Jaspers) (červen 7)Po včerejším prvním letmém zhlédnutí mám pocit, že na způsob možného zprostředko(vá)vání Wittgensteinových vět filmem nahlíží Péter Forgács naprosto jinak nežli já, v mém pojetí způsobem ilustrace - zatímco já se už notně déle nežli dva/2 roky marně pokouším o intelektuálně přesněji mi vyhovující řešení.
Desítky zatím blogů naprázdno - jak i tento.
Zas..

KUFÍREK 11. – SOUVISEJÍCÍ INDIÁNSKÁ MISKA?

11. ledna 2015 v 11:09
Co by to bylo za cirkus, kdyby na repertoáru, kromě zvěře i žonglérů všeho druhu, neměl i indiány?
Pravé indiány ovšem!
Ne takové to zdejší domorodé časopisové šmé.

Proto dnešní blog je skládán pro opravdu vzorného indiána pana Marounka, v pracovní době všedních dnů indiánsky oddaně rámujícího výsledky neblahého zdejšího konceptualismu.
Cosi takového nesvede nežli opravdu pravý indián.
The object your friend is asking about is a pottery bowl made by a prehistoric cultural group called Mogollon by archaeologists. Of course, we don't know what they may have called themselves, but we often name ancient cultures based on some geographic feature--in this case the name comes from the Mogollon Mountains, near which many Mogollon sites have been found. This particular pottery bowl was made during the Mimbres phase of the Mogollon culture, which dates to approximately AD 1000-1150. In general, this distinctive black-on-white Mimbres phasae pottery is found in southwestern New Mexico and part of southeastern Arizona, potentially extending as well into the northern fringes of Mexico. The name Mimbres is taken from the Mimbres River, which drains the western slopes of the Mogollon Mountains.

Mimbres black-on-white vessels are among the most visually striking pottery types produced in the ancient Southwest. Bowls are the most common vessel form, and frequently they have depictions of animals and people. The animals are occasionally very naturalistically portrayed, but they can also be fanciful. In the case of this bowl, you're looking at a pair of rabbits that are joined at the tail; there are also two geometric elements that may or may not represent anything more than a space-filling design, and just beneath the rim of the bowl are a series of parallel lines. Mimbres vessels are typically very well painted. We do not know what the meaning of the design might be, or even if there was any specific meaning intended. The three holes in the bottom of the bowl are referred to as "kill" holes, which have been interpreted to represent ritual freeing of the spirit of the bowl or perhaps its maker. Typically we find killed bowls in association with human burials. Because collectors have long wanted to have Mimbres vessels and were willing to pay large sums of money for them, most large Mimbres sites have been destroyed by looters/grave robbers, beginning in the early 1900s and lasting up into the 1980s.

I'm sorry that your past efforts to learn more about the vessel haven't been successful, but hopefully this short answer will help your friend.

Best wishes,
Bruce Huckell
Senior Research Coordinator

Objekt váš přítel se ptá, je, keramika mísa vyrobena prehistorické kulturní skupiny zvané Mogollon archeology. Samozřejmě, my nevíme, co se může volali sebe, ale často jmenovat starodávné kultury založené na nějakém geografické funkce - v tomto případě název pochází z Mogollon horách, u nichž byla zjištěna řada Mogollon místa. Tento konkrétní keramika mísa byla provedena během Mimbres fáze kultury Mogollon, který se datuje zhruba AD 1000-1150. Obecně platí, že tento výrazný black-on-white Mimbres phasae keramika se nachází v jihozápadní Novém Mexiku a část jihovýchodní Arizoně, potenciálně rozšiřuje i do severních okraji Mexika. Jmenovky Mimbres je převzat z řeky Mimbres, která protéká na západních svazích pohoří Mogollon.

Mimbres black-on-white plavidla patří mezi nejvíce vizuálně stávkujících typů keramických vyrobených ve starověkém jihozápadní. Mísy jsou nejčastější formou loď, a často mají vyobrazení zvířat a lidí. Zvířata jsou občas velmi naturalisticky vylíčil, ale mohou být i vymyšlené. V případě tohoto mísy, díváte se na pár králíků, které jsou spojeny na ocasu; existují také dva geometrické prvky, které mohou, ale nemusí představovat nic víc, než prostorově vyplňování designu, a těsně pod okraj mísy se řada rovnoběžných čar. Mimbres nádoby jsou obvykle velmi dobře maloval. Nevíme, co by mohlo být význam designu, nebo i když tam byl nějaký konkrétní význam v úmyslu. Tři otvory ve spodní části mísy, se označuje jako "zabít" otvory, které byly interpretovány představují rituální uvolňovat duchu mísy nebo snad jeho výrobce. Obvykle najdeme zabili mísy v souvislosti s lidskými pohřby. Vzhledem k tomu, sběratelé už dlouho chtěla mít Mimbres plavidla a byli ochotni zaplatit velké sumy peněz za ně, byla většina velkých Mimbres místa byla zničena lupičů / vykradači hrobů, začátek v časném 1900s a trvá až do 1980.

Je mi líto, že vaše předchozí úsilí, aby se dozvěděli více o lodi nebyly úspěšné, ale doufejme, že tento krátký odpověď pomůže váš přítel.Dobrý večer, u vás snad ještě ráno.
Milá paní Evo, ti Češi, ti Češi.
Ale co jeden takový nadělá, když se toho pana Bruce Huckella žádný Američan důsledně nezeptá.
Píše ten pán, že jako vyobrazení uvnitř té mísy vidíme dva králíky.
Nic proti tomu nenamítám.


Ale proč potom v oficiálním muzejním popisku téhož předmětu, jak je prezentován na internetu, se mluví o duckovi a rabbitovi -- čili kachně a králíkovi???
Tenhle rozpor, kdyby vysvětlil, ať má vaše vnučka tu její případnou stať co nejzajímavější.

A teď mu tu misku od původního oficiálního muzejního zobrazení otočím o 90° a udělám precizní výřez.
Asi bude záležet při jakém úhlu z těch možných 360° se na tu misku díváme.
Zeptejte se ho, prosím, jestli tu nesetkáváme s nějakou původní autorskou záměrností.


Tedy se snahou o vzbuzování entopického jevu, fenoménu nebo efektu -- čili vizuální iluze.
Iluzi záměny hlavy králičí za ptačí -- přesvědčte se sama, pomalu se na jednu z těch hlav dívejte zleva, a pak zprava.

Udělal jsem pro něj i třetí obrázek, na němž je to moje podezření snad ještě zřetelnější.


V neolitu tvorba takových iluzí různého druhu nebyla nic mimořádného.
Jediné, co mě na té jejich misce mate, že při prvním pohledu připomíná starořeckou antickou zobrazovací tradici.
Ale co by dělali staří antičtí Řekové v 11. století v Novém Mexiku, že?
A tady se dovoluji pana Huckella, vaším laskavým prostřednictvím, zeptat, proč mám při setkání s jejich exponátem pocit takového nutkavého/silného déjà vu [deža vü] zobrazovacího stylu?
Proč jsem se na první pohled domníval, že se jedná o továrenský či manufakturní výrobek ze 3/4 19. století, dokonce přivezený novými osadníky z Evropy?


Myslel jsem si, paní Evo, prvně, že se jedná o zcela běžnou antikizující evropskou kameninu.
Zkuste to na něj ještě, téma to je hodně zajímavé.
Pokud je tam u vás zrovna čas k obědu, tak potom: Dobrou chuť!
A moc i tu, s omluvami, děkuji.
.


KUFÍREK 9. – CIRKUS WITTGENSTEIN

9. ledna 2015 v 8:07

V každém správném cirkusu musejí mít k předvádění zvířata.

Co se mých dispozic týče, namísto zvířat mi stačí předvádět zdejší domorodé našince.
Substituce zvěře jimi, náhrada jedné dobytečnosti obdobnou, je v této více nežli naprostá.
Přičemž bych se tu v případě posuzování projevovaných intelektuálních dovedností přikláněl spíše na stranu intelektuální úrovně zvířat.

V posledním blogu jsem zdejším domorodcům poskytoval námět na řečovou hru ve Wittgensteinově stylu.
Na řečovou hru pojmenováním jakožto označováním.
Psa.

Následující, popřípadě následné, dopadlo jako mezi zvěří, ani jediný pokus, odpověď nazpátek.

Důkaz totální katatonie domorodého ducha, v podmínkách civilizace jsou naopak k mání dokonce v zásilkových obchodech celé pojmenovávací sady.
Sice ne přímo, jež by splňovaly podmínky mou vyhlášené pojmenovávací řečové hry, na druhé straně k ilustraci obecného problému dostatečné.

ZDEJŠÍ DOMORODCI NEJSOU SCHOPNI K VĚCEM, S NIMIŽ ZACHÁZEJÍ, PŘIDÁVAT ŽÁDNOU DUCHOVNÍ ČI INTELEKTUÁLNÍ HODNOTU, TEDY ČINIT TO, CO V NÁRODOHOSPODÁŘSKÝCH TEORIÍCH BÝVÁVÁ NAZÝVÁNO PŘIDÁVÁNÍM UŽITNÉ HODNOTY.

Dřevorubci z tajgy - oproti konstruktérům například sofistikovaných (filosofie, moudrost, ona sophia) noutbuků dejme tomu páté generace.


ZDEJŠÍ DOMORODCI NEJSOU MENTÁLNĚ SCHOPNI PŘÍDAVNÉ ČI PŘÍDATNÉ HODNOTY - A VEGETUJÍ PROTO ZCELA MIMO CIVILIZACI, BYŤ POUŽÍVAJÍ VĚCÍ, KTERÉ BYLY V CIVILIZACI POJMENOVÁNY.

Abych potvrdil, uvedu ještě jeden obdobný pojmenovávací zvířecí příklad, z jehož exemplářů si arabští zbohatlíci tvoří dokonce ve stájích miliardové sbírky, a ono případné nápaditější pojmenování vede i tu k vyšším finančně obchodním šancím.

PROGRAM CIRKUSU WITTGENSTEIN JE OVŠEM ZCELA NEPŘÍSTUPNÝ PRO BLBCE..

KUFÍREK 8. – DOG SILHOUETTE

2. ledna 2015 v 15:03Ńabízím prostředek či způsob na útěk před smrtí ducha:Zadání ve Wittgensteinově pojmenovávacím duchu popsané výše není i na mentální úroveň zdejších domorodců nijak složité.
Přičemž odhaduji, že většina u nich vlastní nějakého toho pejska.
Kanise.


I přes dostatek nutných prostředků, k nimž kromě psů a fotoaparátů patří i předchozí obrázek jako podklad k tisku, nepředpokládám, že někdo ze zdejších udělá cosi (tedy tautologii), z čeho i Ludwig Wittgenstein by měl upřímnou intelektuální radost.

Související ukázku z původního Jarmanova filmu poskytuji případným zájemcům (tedy nikoli jen pouhopouhým zevlům) na odkazu https://vimeo.com/115797120 ..